0%

vce 实践

sass watch

1
sass -w  yunying.scss yunying.css

faq

1
2
3
this.$data.a = 1
this.refresh()

请教问题:

  • 在页面渲染以后,this.$data.a = 123 并不能直接响应。是因为没有 声明么,还是需要 this.refresh()
  • m-foreach 不能循环 111
  • 模版中 svg 不能显示
  • views 下是组件。A B 组件之间如何通讯?组件如何包含子组件?
  • 在 methods 中 func(a){ console.log(a) } 拿不到参数